Pražské sdružení pro zemní plyn

Přihláška do PSZP

Přihláška jako dokument aplikace MS Word (20kB)  Přihláška jako dokument aplikace Adobe Reader (96kB)


Stanovy Pražského sdružení pro zemní plyn

Článek I.

Základní ustanovení

 1. Název: Pražské sdružení pro zemní plyn (dále PSZP)
 2. Sídlo PSZP: Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
 3. PSZP je dobrovolné občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších novel.
 4. PSZP působí na území České republiky.

Článek II.

Cíl a předmět činnosti

 1. Cílem PSZP je podpora společných zájmů členů sdružení při racionálním, bezpečném a ekologickém využívání zemního plynu, s důrazem na poskytování kvalitních služeb směřujících k uspokojování potřeb stávajících a budoucích uživatelů zemního plynu.
 2. Ve shodě s cílem PSZP je základním předmětem činnosti plnění následujících úkolů:
  1. Koordinované působení členů PSZP na podporu racionálního a ekologického využívání zemního plynu.
  2. Orientování členů PSZP na poskytování kvalitních a komplexních služeb uživatelům zemního plynu a zájemcům o něj.
  3. Ovlivňování profesní výchovy členů PSZP směřující ke zvyšování jejich odborné kvalifikace, seznamování členů s moderními technologiemi a vývojem související legislativy.
  4. Posilování značky zemního plynu.
  5. Vytváření pozitivního image PSZP a posilování autority jeho členů u odborné veřejnosti i ve společnosti.
  6. Zpracovávání odborných brožur a materiálů k propagaci racionálního a ekologického využívání zemního plynu.
  7. Společné propagační a reklamní akce na podporu nových technologií při využívání zemního plynu.
  8. Výměna zkušeností mezi členy.
  9. Napomáhání členům PSZP při poskytování poradenství uživatelům zemního plynu.

Článek III.

Členství

 1. Řádné členství: Řádnými členy PSZP mohou být právnické a fyzické osoby, které souhlasí s cílem a předmětem činnosti PSZP jak jsou uvedeny v článku II. těchto stanov, splňují kvalifikační požadavky k výkonu profese a působí na licencovaném území Pražské plynárenské, a.s.
  1. Řádnými členy PSZP se mohou stát právnické a fyzické osoby:
   1. plynárenské společnosti
   2. montážní, instalatérské a servisní firmy působící v oboru plynárenství
   3. kominíci
   4. projektanti a architekti v oboru tepelných zařízení
   5. výrobci, dovozci a velkoobchody s plynovými spotřebiči, zařízeními a instalačním materiálem, výrobci komínových systémů, měření a regulace
   6. provozovatelé energetických zařízení
   7. energetičtí auditoři
   8. kuchyňská studia
   9. odborné školy
   10. další právnické, a fyzické osoby a jednotlivci působící v oblasti využívání zemního plynu
  2. Práva řádného člena právnické osoby vykonává fyzická osoba pověřená statutárním orgánem řádného člena. V případě volby do volených orgánů PSZP jsou tato práva nepřenosná.
 2. Vznik členství:
  1. Členství v PSZP vzniká rozhodnutím představenstva na základě písemné přihlášky.
  2. Uchazeč o členství obdrží písemné vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.
 3. Čestné členství:
  1. Čestnými členy PSZP se mohou stát pouze jednotlivci, kteří požívají mimořádné úcty na základě své vynikající činnosti. Čestné členství je udělováno výlučně na základě usnesení představenstva PSZP. Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků.
 4. Ukončení členství:
  1. Členství v PSZP zaniká:
   1. dobrovolným vystoupením oznámeným písemnou formou představenstvu
   2. zánikem organizace
   3. úmrtím fyzické osoby
   4. vyloučením rozhodnutím představenstva na základě:
   5. nesplnění povinností uvedených v článku IV. těchto Stanov
   6. v důsledku zániku předpokladu pro členství čl. III.
   7. na základě jednání, které poškozuje cíle, účel a vážnost PSZP
  2. Vyloučení členové nemají nárok na jakékoliv hodnoty PSZP. Vyloučeno je rovněž zpětné vyplácení členských příspěvků nebo dalších plateb.
  3. Vyloučený člen má zakázáno používat prostředků, které odkazují na členství PSZP.

Článek IV.

Práva a povinnosti členů

  Členové mají následující práva:
 1. Mají právo volit a být voleni do orgánů PSZP.
 2. Podávat návrhy, doporučení a stížnosti všem orgánům PSZP.
 3. Zúčastňovat se valných hromad akcí pořádaných PSZP.
 4. Používat v obchodním styku a ve styku s veřejností označení, z něhož je patrné členství v PSZP.
 5. Být informován o činnosti orgánů PSZP a hospodaření s majetkem PSZP.
  Členové mají následující povinnosti:
 1. Dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutími přijatými orgány PSZP, která vedou k zabezpečení cíle a činnosti PSZP.
 2. Aktivně podporovat cíle PSZP.
 3. Platit členské příspěvky stanovené usnesením představenstva a to nejpozději do 30 dnů po obdržení výzvy k zaplacení nebo do 30 dní od rozhodnutí představenstva o přijetí za člena.
 4. Vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými předpisy.

Článek V.

Orgány PSZP

  Orgány PSZP jsou:
 1. valná hromada
 2. představenstvo
 3. revizní komise
 4. Funkce v představenstvu a revizní komisi jsou neplacené

Článek VI.

Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem PSZP je valná hromada.
 2. Představenstvo svolává valnou hromadu nejméně 1x ročně.
 3. Představenstvo má povinnost svolat valnou hromadu vždy, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 řádných členů PSZP nebo revizní komise, a to nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podání požadavku na její svolání.
 4. Písemné pozvánky na valnou hromadu PSZP rozesílá představenstvo minimálně 14 dní před termínem konání valné hromady. Součástí pozvánky je navrhovaný program jednání.
 5. Návrhy a připomínky k činnosti PSZP k projednání na valné hromadě předávají členové představenstvu v písemní formě nejpozději 7 dní před konáním valné hromady.
 6. Do výlučné pravomoci valné hromady zejména patří:
  1. přijímání stanov a jejich změny
  2. volby a odvolávání členů představenstva a revizní komise
  3. projednávání a schvalování výroční a revizní zprávy
  4. rozhodování o hlavních směrech činnosti PSZP
  5. schvalování rozpočtu PSZP a výše členských příspěvků
  6. rozhodnutí o zániku PSZP, v případě souhlasu 3 všech řádných členů přítomných na valné hromadě svolané výhradně k tomuto účelu
 7. Usnesení valné hromady se přijímají prostou většinou přítomných řádných členů. Výjimkou je schvalování stanov a jejich změn, pro které je potřebná 3/4 většina přítomných řádných členů.

Článek VII.

Představenstvo

 1. Představenstvo je řídícím orgánem PSZP. Vede běžnou agendu, rozhoduje o výdajích z prostředků, které má PSZP k dispozici. Za svou činnost odpovídá Valné hromadě.
 2. PSZP je zastupováno navenek předsedou představenstva nebo jiným členem představenstva.
 3. Představenstvo je nejméně sedmičlenné. Je tvořeno třemi zástupci Pražské plynárenské, a.s. a čtyřmi zástupci profesních skupin uvedených mezi řádnými členy (viz. článek III., pís. A, odst. 1 těchto Stanov).
 4. Předseda představenstva je jmenován Pražskou plynárenskou, a.s.
 5. Při hlasování má člen představenstva jeden hlas, delegování hlasů je přípustné. Při rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy.
 6. Zejména ze zástupců profesí, které nebudou zastoupeny v představenstvu, ustanoví představenstvo poradní sbor. Členové tohoto sboru mají právo se zúčastňovat jednání představenstva s hlasem poradním.

Článek VIII.

Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem PSZP, je volena valnou hromadou, za svou činnost odpovídá valné hromadě a je minimálně tříčlenná. Ze svých řad volí předsedu, který řídí její činnost.
 2. Revizní komise pravidelně kontroluje hospodaření PSZP a provádí revizi účetní uzávěrky, má přístup ke všem dokumentům a materiálům PSZP.
 3. Členství v revizní komisi je neslučitelné s funkcí člena představenstva.

Článek IX

Zásady hospodaření

 1. PSZP financuje svoji činnost z vlastních prostředků. Tyto jsou tvořeny členskými příspěvky, dary a subvencemi, výtěžky z vlastní činnosti.
 2. Výši členských příspěvků navrhuje představenstvo s přihlédnutím k nutným nákladům a schvaluje ji valná hromada.

Článek X

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy jsou platné dnem registrace.
© ISE